• Mapa webu
  • Odeslat stránku emailem
  • Odeslat odkaz na stránku emailem
  • Tisknout stránku
  • Úvodní stránka
  • Zpět
 

Rychlý kontakt

  Telefon: +420 733 123 790

  E-mail: info@forfuture.cz

Tepelná čerpadla - SLOVNÍK POJMŮ

 

TEPELNÉ ČERPADLO

moderní, úsporný a ekologický zdroj vytápění na který by se mělo myslet při projektování topení v moderních domech a při rekonstrukcích. Cenově nejdostupnější jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, AWHP

TEPELNÉ ČERPADLO vzduch voda

cenově dostupná tepelná čerpadla pro každého. Odebírají teplo venkovnímu vzduchu skrze výparník a získané teplo předávají na kondenzátoru topné vodě. Instalace vzduchových tepelných čerpadel je velmi jednoduchá a levná. Díky neustálým technickým novinkám jsou potlačovány jejich hlavní nevýhody. Vzduchové tepelné čerpadlo je v současné době nejlepší investice do tepelného čerpadla z pohledu cena / výkon.

TEPELNÉ ČERPADLO země voda

používá buď zemní kolektor, nebo hlubinný vrt. V plastovém potrubí kolektoru za pomoci oběhového čerpadla cirkuluje nemrznoucí směs (solanka). Ta je přiváděna na deskový výměník - výparník, kde předává svoje teplo do chladivového okruhu.

TEPELNÉ ČERPADLO voda voda

výparník je deskový výměník který odebírá teplo z vody. Voda se obvykle odebírá ze studny, ale i z povrchových vod, odpadní vody, nebo termálních pramenů. Jedná se o nejúčinnější tepelná čerpadla, avšak možnosti jejich využití v našich podmínkách jsou velmi omezené.

TEPELNÉ ČERPADLO vzduch vzduch

výparník i kondenzátor jsou vzduchové výměníky. První z nich odebírá teplo venkovnímu vzduchu, druhý přímo ohřívá vzduch ve vytápěné místnosti. Dnes může tímto způsobem pracovat jakákoliv klimatizační jednotka.

MONOBLOC

jedná se o uspořádání tepelného čerpadla tzv. vše v jedné skříni. U tepelného čerpadla vzduch-voda je tak umístěn kompletně chladivový okruh i hydrobox ve venkovní jednotce. Výhodou je jednoduchá instalace bez nutnosti specializovaných prací na chladivovém okruhu.

 

BI-BLOC

nebo také SPLIT. Tepelné čerpadlo je rozděleno na venkovní a vnitřní jednotku, tzv. Hydrobox. Toto je je nejoblíbenější a nejčastější uspořádání.

VENKOVNÍ JEDNOTKA

část tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA umístěná vně vytápěného objektu. Obsahuje invertorový kompresor, výparník, expanzní ventil a další součásti primárního - chladivového - okruhu.

HYDROBOX

VNITŘNÍ JEDNOTKA splitového tepelného čerpadla. Obsahuje kondenzátor a součásti sekundárního okruhu tepelného čerpadla
 

hydrobox All In One

HYDROBOX All In One

VNITŘNÍ JEDNOTKA splitového tepelného čerpadla tzv. Vše v jednom. Všechny součásti běžného hydroboxu jsou integrované ve společné skříni s velmi účinnou nádrží pro TUV 200l s teplosměnou plochou 2,1m2.. Desin vhodný do interiéru - není nutno umisťovat do technologické místnosti. Velmi tiché, frekvenčně řízené, oběhové čerpadlo Panasonic.

PRIMÁRNÍ OKRUH

chladivový okruh tepelného čerpadla setávající z kompresoru, kondenzátoru, expanzního prvku, výparníku a dalších nezbytných komponent

SEKUNDÁRNÍ OKRUH

okruh topné vody tepelného čerpadla. topná voda projde přes oběhové čerpadlo, deskový výměník (výparník) a bivalentní elektrokotel. Ohřátá topná voda pak odchází do topné soustavy.

Panasonic Aquarea T-CAPT-CAP

obchodní označení pro tepelná čerpadla Panasonic AQUAREA, která používají speciální úpravu chladivového okruhu pro dosažení nejlepších výsledků a maximálního výkonu i při velmi nízkých venkovních tepltách

 

Panasonic aquarea HTHT high temperature

označení tepelných čerpadel Panasonic AQUAREA se zvýšenou výstupní teplotou topné vody na 65 stupňů C. Vhodné pro starší domy s malými radiátory které by jinak byly pro tepelné čerpadlo nevhodné.

 

Panasonic Aquarea HCHC high connectivity

standardní řada tepelných čerpadel Panasonic AQUAREA. Jsou za dobrou cenu a hodí se pro většinu běžných aplikací

 

KOMPRESOR

jedna z hlavních částí chladivového okruhu. Slouží ke stlačování chladiva

INVERTOR

Elektronické řízení výkonu kompresoru. Kompresor nepotřebuje tzv SOFT START. Jeho náběh je plynulý. Chod kompresoru je velmi tichý a kultivovaný. Kompresor je úsporný.

ČTYŘCESTNÝ VENTIL

součást chladivového okruhu tepelného čerpadla, nebo klimatizační jednotky. Umožňuje změnu směru proudění chladiva v okruhu. Tepelné čerpadlo tak může topit, nebo chladit. U vzduchového tepelného čerpadla je čtyřcestný ventil nezbytný. Využívá se pro režim odmrazování venkovní jednotky.

EXPANZNÍ VENTIL

jeden ze čtyř základních prvků chladivového okruhu každého tepelného čerpadla. Umožňuje nastřikování chladiva do výparníku.

ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL

množství chladiva nastříknutého do výparníku je přesně elektronicky řízeno.

VÝPARNÍK

výměník v chladivovém okruhu tepelného čerpadla vzduch-voda. Je chladivem ochlazovám a má schopnost na sebe vázat teplo z okolního vzduchu, který který je skrze lamely výparníku proháněn ventilátorem.

VENTILÁTOR

u tepelného čerpadla vzduch/voda žene venkovní vzduch přes studený výparník. Výparník musí být udržován na nižší teplotě, než je okolní vzduch. Vzduch je ochlazován, zatímco výparník na sebe váže teplo. To se pak přečerpá na vyšší teplotní hladinu a předává se topné vodě na druhém výměníku - kondenzátoru.

KONDENZÁTOR

výměník v tepelném čerpadle, kterým se předává teplo topné vodě. Obvykle se používají deskové výměníky. V tepelných čerpadlech Panasonic AQUAREA se požívají nerezové deskové výměníky APLFA LAVAL

KONDENZÁT

vzniká u tepelného čerpadla vzduch voda na venkovním vzduchovém výměníku - výparníku. Výměník je chladnější než procházející vzduch a kondenzuje na něm vzdušná vlhkost. Při nadnulových teplotách z výměníku odtéká. Při teplotách cca +3 stupně C a nižších na výparníku namrzá. Tepelné čerpadlo se námrazy musí zbavovat, a to tzv. reverzací kdy otočí na chvíli směr toku chladiva a výparník ohřeje. Při návrhu tepelného čerpadla je trřeba počítat s odvodem kondenzované vody a to i v mrazivém počasí.

Teplotní čidlo panasonicTEPLOTNÍ ČIDLO

nebo také termistor. Slouží ke zjišťování teploty v různých částech primárního i sekundárního okruhu tepelného čerpadla. Řídící elektronka naměřené údaje vyhodnocuje a upravuje činnost tepelného čerpadla tak, aby za všech okolností podávalo potřebný výkonpři dosažení maximálního možného topného faktoru.

 

OBĚHOVÉ ČERPADLO

součást sekundárního okruhu tepelného čerpadla. Žene topnou vodu do deskového výměníku - kondenzátoru. Tepelné čerpadlo Panasonic využívá moderní a úsporné oběhové čerpadlo. Je 7 rychlostní, elektronicky řízené na základě aktuálních údajů od čidla průtoku, teplotních čidel a dalších údajů...

FLOW SWITCH

v sekundárním okruhu tepelného čerpadla kontroluje průtok topné vody přes deskový výměník. Funguje hlavně jako ochrana tepelného čerpadla a jeho důležitou součástí. Při nedostatečném průtoku tepelné čerpadlo odstaví. FLOW SVITCH dává svým kontaktem tepelnému čerpadlu signál o tom jestli je, nebo není průtok topné vody dostatečný. Nedokáže však vyhodnotit a předat přesnou informaci o aktuálním průtoku. Na to je potřeba FLOW SENZOR.

FLOW SENZOR

flow senzor je moderněnější a dokonalejší alternativou za čidlo průtoku a měří množství topné vody proudící tepelným čerpadlem. Přímo měří a vyhodnocuje aktuální průtok. Moderní tepelné čerpadlo na základě těchto údajů může přesně upravovat otáčky elektronicky řízeného oběhového čerpadla. Na základě těchto údajů a údajů z dalších čidel lze dopočítat a přímo na ovladači tepelného čerpadla graficky zobrazit aktuální výkon a COP.
Panasonic používá velmi přesná čidla průtoku VORTEX
 

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

v tepelném čerpadle slouží k odvzdušnění sekundárního okruhu, tedy okruhu topné vody.

PŘETLAKOVÝ VENTIL

hlídá tlak v sekundárním okruhu tepelného čerpadla. Přebytečný tlak topné vody odpustí do odpadu.

BIVALENTNÍ ELEKTROKOTEL

je součástí hydroboxu každého tepelného čerpadla z řady Panasonic AQUAREA vzduch voda. Ve chvíli kdy tepelné čerpadlo není schopno dodat potřebný výkon, je připnut vestavěný elektrokotel. Venkovní teplota při které k tomuto dochází by měla být -5stup. C a nižší. Čím je tato teplta nižší, tím větší a dražší musí být tepelné čerpadlo. Bivalentní teplota by tedy měla být vhodným kompromisem mezi pořizovací cenou a náklady na provoz tepelného čerpadla.

LEGIONELA

životu nebezpečné bakterie, které vznikají v nádržích s teplou užitkovou vodou. Lkvidují se krátkým zvýšením teploty nad cca 70 stup.C. Každé tepelné čerpadlo Panasonic AQUAREA má tuto funkci vestavěnou.

HEATER

takto se nazývá vestavěný bivalentní elektrokotel u tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA. Slouží k pokrytí chybějícího topného výkonu při nepříznivých venkovních teplotách.

BOOSTER

v menu tepelného čerpadla AQUAREA se jedná o nastavení činnosti pomocného elektroohřevu pro nádrž TUV (teplá užitková voda). Tepelné čerpadlo pak využívá tuto topnou spirálu ve chvílích kdy samo nemůže ohřívat teplou užitkovou vodu, nebo pokud momentálně nemá na toto kapacitu. Zvyšuje se tak komfort ohřevu teplé užitkové vody.

NIGHT SILENT

noční tichý provoz. Jedná se funkci tepelného čerpadla Panasonic, kdy je záměrně potlačen výkon tepelného čerpadla o ca 30%. Kompresor a ventilátory tak běží na nižších otáčkách a tepelné čerpadlo minimalizuje hluk.

Intesis Home

služba pro vzdálené nastavení a ovládání tepelného čerpadla přes internet, nebo mobilním telefonem. K tepelnému čerpadlu je třeba dokoupit jako příslušenství rozhranní, keré se k internetu připojí přes Vaši domácí WIFI síť.

BOD BIVALENCE

teplota, při které tepelné čerpadlo potřebuje pomocný - bivalentní zdroj tepla. Může se jednat o pomocný plynový kotel, elektrokotel a pod.

VÝKONOVÁ KŘIVKA

křivka výkonu tepelného čerpadla. Na její vodorovné ose se většinou udává venkovní teplota a na svislé ose výkon. Výkon tepelného čerpadla klesá s klesající venkovní teplotou. Velikost tepelného čerpadla je nutno vhodně dimenzovat podle tepelné ztráty objektu.

EKVITERMNÍ REGULACE

teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě v souladu s křivkou tepelné ztráty objektu. Při vyšších venkovních teplotách se topí na nižší teplotu, při nižších venkovních teplotách teplota topné vody stoupá. Tato regulace má významný vliv na hospodárný provoz tepelného čerpadla. Nechybí ve výbavě žádného tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA

TEPELNÁ ZTRÁTA

potřebný tepelný výkon pro vytápění objektu. Udává se při určité venkovní teplotě, ta může být pro různé oblasti různá. Hodnotu tepelné ztráty najdeme v projektu topení. Pokud projekt neexistuje, dá se vypočítat nebo odhadnout.

VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA

je třeba aby bylo definováno za jakých podmínek je udáván. Např. Výkon 9kW při A7/W35 znamená že tepelné čerpadlo bude dávat výkon 9 kW při teplotě venkovního vzduch +7stup.C a teplotě topné vody 35 stup.C. Se vzrústající teplotou topné vody a s klesající teplotou vzduchu výkon tepelného čerpadla klesá. Chybějící výkon při nízkých teplotách pak dodává tzv. bivalentní zdroj tepla. Každé tepelné čerpadlo Panasonic AQUAREA má vestavěný odpovídající bivalentní (záložní) elektrokotel. Využívá ho jen při nízkých teplotách venkovního vzduchu. Tepelná čerpadla s označením T-CAP udrží potřebný výkon až do -15 stupňů C jen za pomocí chladivového okruhu (kompresoru). Pokud jsou správně navržena, až do této teploty nepotřebují elektrokotel.
Výkon není dobré poddimenzovat. Tepelné čerpadlo je sice při pořízení levnější, ale provoz se pak může velmi prodražit při nižších venkovních teplotách, případně dojde až k situaci že tepelné čerpadlo není schopné vytopit dům a to ani se záložním elektrokotlem. Prakticky podobná situace ale naopak je při nesmyslně velkém výkonu - předimenzování. Tepelné čerpadlo je pak sice "dobré" ve velmi nízkých teplotách a může pokrýt potřebu výkonu i při -20 stupC. Bude mít ale problémy při vyšších venkovních teplotách, např. okolo 0 stup C a vyšších, kde bude cyklovat, což se projeví na životnosti kompresoru, a bude mít paradoxně vysokou spotřebu.

COP

hned vedle výkonu je toto jeden z klíčových parametrů pro hodnocení tepelného čerpadla. Určuje poměr mezi výkonem a příkonem potřebným nejen pro provoz kompresoru ale i dalších komponent tepelného čerpadla. Čím je výsledek vyšší, tím je lepší a úspornější tepelné čerpadlo. Při porovnávání tepelných čerpadel je ale třeba provnávat COP při stejných podmínkách, protože COP se zásadně mění v závislosti na venkovní teplotě a teplotě topné vody. Čím nižší venkovní teplota a současně čím vyšší teplota topné vody, tím horší COP. Je třeba se dívat jaké výsledky dosahuje tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách. Velmi levná tepelná čerpadla většinou ohromí zájemce vysokým COP při nadnulových venkovních teplotách, zatímco při nízkých teplotách už prakticky netopí. Takováto čerpadla se pak hodí nanejvýš pro sezónní dohřev vody ve venkovním bazénu. Pro vytápění domu je ale potřeba tepelné čerpadlo které udrží dobrý výkon i COP i při nízkých teplotách. Tepelná čerpadla Panasonic AQUAREA toto splňují už od své základní řady. Modely vylepšené řady T-CAP udrží potřebný výkon a dobré COP i při velmi nízkých teplotách.
COP samo o sobě udává kvalitu samotného tepelného čerpadla. Pokud je nainstalováno nevhodné tepelné čerpadlo do nevhodné topné soustavy, pak ani dobré COP není zárukou dosažení úspory nákladů na topení, viz níže SCOP. Výběr a návrh tepelného čerpadla proto svěřte zkušeným profesionálům.
V poslední době (cca od r 2015) se "najednou" objevují nadstandardně dobré parametry COP a SCOP v  marketingových materiálech některých výrobců a bohužel i renomovaných. Typicky se poukazuje na energetickou třídu tepelného čerpadla A+++. Panasonic Aquarea uvádí "jen :-) " A++. Horší ale v žádném případě není. Je třeba důkladně sledovat za jakých podmínek se uvádí tyto "pěkné" parametry. Výrobci mají možnost si zvolit porovnávací bod, tzv P-design, a zde se dá velmi manipulovat právě s COP a SCOP na úkor výkonu. Dále se vypočítávají tyto parametry při vyšších denních teplotách ne při plném výkonu tepelného čerpadla, ale maximální možný výkon se záměrně snižuje. Což má na oba parametry, COP i SCOP, také velký vliv. Jedná se tedy o záměrné "papírové" vylepšení a zvýhodnění. Dalším trikem je, že se záměrně nezapočítává do COP a SCOP spotřeba zařízení potřebná na odmrazování a spotřeba dalších zařízení jako je třeba oběhové čerpadlo, ventilátor a pod ....  Vyjímkou není že najdete jiné hodnoty v propagačních materiálech a jiné v servisních manuálech které nejsou běžnému uživateli dostupné.
Pokud chcete opravdu korektně porovnávat, žádejte od dodavatele výkonové tabulky a žádejte také informace za jakých podmínek výrobce garantuje uváděné parametry. Jinak je srovnání k ničemu. Nespoléhejte na propagační materiály s líbivými hodnotami. 
Panasonic uvádí na konci katalogu výkonové tabulky zařízení a tyto jsou shodné s údaji v servisních manuálech které Vám na požádání doložíme. Veškeré parametry jsou korektní a vycházejí z celkové spotřeby tepelného čerpadla včetně odtávání, oběhových čerpadel a ventilátorů.

SCOP

jedná se o sezonní hodnotu parametru COP. Vyjadřuje poměr výkonu k elektrickému příkonu za celou topnou sezonu. Důležité pro porovnání "kvality" tepelných čerpadel, ale pozor na zavádějící údaje viz předchozí bod COP
uváděné "katalogové" SCOP vychází vždy z předpokladu že tepelné čerpadlo je navržené správně a vychází z konkrétních podmínek výpočtu COP viz výše. Při předimenzovaném nebo poddimenzovaném výkonu tepelného čerpadla katalogová hodnota neplatí !!!

EER

jedná se o důležitý parametr zejména pro klimatizace. U tepelného čerpadla se udává, pokud je určeno pro chlazení vody v letním období. Určuje podobně jako COP kvalitu tepelného čerpadla, ale v režimu chlazení.

SEER

jedná se o parametr kterým se měří kvalita zařízení v režimu chlazení. Udává poměr výkonu k elektrickému příkonu. Na rozdíl od EER se jedná o sezonní hodntu. Důležité pro chladící zařízení a klimatizace

A7/W35

s takovýmto, nebo podobným udajem se setkáte např. v katalogu nebo v technických manuálech tepelného čerpadla. Znamená teplotu venkovního vzduchu 7 stupňů C a teplotu topné vody 35 stupňůC (AIR / WATTER). U tepelných čerpadel je toto důležité hlavně při porovnávání  výkonů a COP.
Mělo by tedy být uvedeno, že tepelné čerpadlo má např. výkon 7kW a COP 4,4  za podmínek A7/W35. Pokud někdo uvádí výkon nebo COP bez podmínek za kterých je měřil, pak je to nic neříkající údaj, nicméně se dá předpokládat že se jedná o podmínky právě A7/W35. Většina výrobců obvykle uvádí v katalogových listech podmínky A7/W35, A2/W35 a A-7/W35. Pak lze různá tepelná čerpadla od různých výrobců podle katalogových listů porovnávat. Pozor ale na triky v marketingových materiálech kde se manipuluje s výkonem a P-design bodem na úkor  COP a naopak - viz výše

TOPNÝ KABEL

používá se pro ohřev spodní vany  venkovní jednotky aby v ní nenamrzal odtékající kondenzát při podnulových venkovních teplotách. Topný kabel je nutno v případě potřeby dokoupit jako extra příslušenství.

POKOJOVÝ TERMOSTAT

používá se jako extra příslušenství k tepelnému čerpadlu v případě že není vhodný standardní způsob řízení teploty výstupní topné vody podle ekvitermní křivky.

AWHP, AIR TO WATER HEAT PUMP

zkratka z anglického výrazu pro tepelné čerpadlo vzduch voda

VRV

zkratka pro klimatizační systémy pro velké komerční aplikace. Od roku 2012 lze k těmto systémům připojit i hydrobox pro ohřev nebo chlazení vody. Mohou tak být využita jako tepelná čerpadla vzduch voda s velkými výkony. Panasonic tuto řadu nabízí pod názvem AQUAREA PRO. Dodávají se s venkovními jednotkami s elektrickým kompresorem, nebo s pohonem kompresoru spalovacím plynovým motorem.

CHLADIVOVÉ POTRUBÍ

Měděné izolované potrubí které propojuje jednotlivé části chladivového okruhu. Pokud je tepelné čerpadlo v děleném provedí (split), propojuje se jím venkovní a vnitřní jednotka.

CHLADIVO

médium které má schopnost měnit svoji teplotu na základě rozdílného tlaku a má schopnost na sebe vázat nebo uvolňovat teplo. Slouží jako teplonosná látka v tepelném čerpadle.

CHLADIVOVÝ OKRUH

každé tepelné čerpadlo se skládá z hermeticky uzavřeného chladivového okruhu. Ten má čtyři základní části. Kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Uvnitř koluje chladivo které.

AKUMULAČNÍ NÁDOBA

slouží k akumulaci topné vody. U tepelného čerpadla vzduch voda je její použití vhodné i pokud je osazeno invertorovým kompresorem. Niméně pokud je tepelné čerpadlo připojeno k vhodné topné soustavě, není použití nádrže nezbytné.

Nádoba TUVNÁDOBA TUV

tepelné čerpadlo není schopno ohřívat teplou užitkovou vodu průtokově, tak jako třeba plynový kotel. V případě požadavku na přípravu teplé užitkové vody je potřeba osadit a k tepelnému čerpadlu připojit  vhodnou nádrž. Tepelné čerpadlo se o ohřev stará ve zcela automatickém režimu. Originální nádrže Panasonic jsou v celonerezovém nebo smaltovaném provedení. Maji velkou teplosměnnou plochu topného hada pro dosažení nejlepší účinnosti při ohřevu vody.

TOPNÝ HAD

trubkový výměník v nádrži teplé užitkové vody. Proudí jím topná voda z tepelného čerpadla a na jeho stěnách dohází k přenosu tepla do nádrže. Je důležité, aby porch topného hada měl co největší plochu (teplosměnná plocha), tak aby ohřev vody probíhal s co nejlepší účinností.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

vytápění domu ohřevem podlahy. Pod povrchem podlahy je rozvedeno potrubí ve kterém cirkuluje topná voda. Podlaha má velkou teplosměnnou plochu, proto stačí velmi nízká povrchová teplota na to aby byla místnost dostatečně vytopená. Podlahové vytápění je velmi vhodné pro kombinaci s tepelným čerpadlem.

Podlahové vytápění

Aquarea designerAQUAREA DESIGNER

software pro jednoduchý odhad tepelných ztrát domu a návrh tepelných čerpadel Panasonic AQUAREA

 

 

VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

teplota venkovního vzduchu pro různé oblasti, při které je potřeba stanovit výkon tepelného čerpadla. Např. Brno má výpočtovou teplotu -12 stup. C. Je tedy potřeba, aby tepelné čerpadlo zvládalo svým výkonem pokrýt požadavky na vytápění a ohřev teplé užitkové vody až do této teploty. Při nižší teplotě si tepelné čerpadlo pomáhá vestavěným elektrokotlem. 
Výkon tepelného čerpadla je možno snížit z důvodu optimalizace pořizovacích nákladů a návratnosti investice.  Bod bivalence by měl být při venkovní teplotě cca .-5 stup. C a nižší. Ještě na vyšší teploty bodu bivalence je možné jít např. při bivalentně alternativním provozu, kdy při bivalentní teplotě je tepelné čerpadlo úplně vypnuto a nahrazeno jiným zdrojem tepla, např. stávajícím plynovým kotlem.

 

 

 

Pro více informací nás kontaktujte

Odešlete nám Vaši popotávku nebo dotaz vyplněním následujícího formuláře nebo nám pošlete email na adresu info@forfuture.cz a my uděláme vše co je v našich silách, abychom Váš dotaz co nejdříve zodpověděli.

Nezávaznou cenovou nabídku Vám zpracujeme zcela ZDARMA. V případě, že vyplníte Váš telefon, ZDARMA vás budeme kontaktovat.
 
Jméno: *
Email: *
Telefon:
 
Popište prosím Váš požadavek či dotaz:
Sečtěte tři plus dvě = * (Jako kontrolu proti SPAMu, prosím napište výsledek příkladu)
 

Copyright (C) 2012 Tepelná čerpadla Aquarea. Všechna práva vyhrazena.